Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Social Force B.V.

 

Begrippen

 

In deze algemene voorwaarden maken we gebruik van de volgende begrippen:

 

Social Force – de rechtspersoon Social Force B.V., gevestigd in Nederhorst Den Berg onder KVK nummer 54789486.

 

Opdrachtgever – een persoon die namens een instantie één of meerdere cursisten aanmeldt.

 

Cursist – een cursist die aangemeld is door een opdrachtgever of zichzelf heeft aangemeld.

 

Schriftelijk – Een bericht dat op papier of digitaal aan ons is meegedeeld en herleesbaar is, zoals e-mail, post, whats app of webformulier op www.socialforce.nl

 

Opleiding / training – elke door Social Force aangeboden opleidingsvorm zoals korte workshops, lezingen en trainingen, maar ook langere opleidingen en e-learningtrajecten.

 

Voorstel opleiding/training

Voor het verzorgen van een lezing, opleiding / training doet Social Force u een voorstel met daarin doel, inhoud, investering en overige praktische zaken rondom de opleiding. De opleiding wordt verzorgd nadat het opleidingsvoorstel schriftelijk akkoord is bevonden. Dit kan schriftelijk door het retourneren van de voor akkoord ondertekende offerte of door middel van het mailen van een scan van de voor akkoord ondertekende offerte.

 

Aansprakelijkheid

Social Force verzorgt de opleidingen / trainingen conform offerte en eventueel nader gemaakte afspraken. De opdrachtnemer krijgt daardoor wat mag worden verwacht.  Mocht de training niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan dit schriftelijk binnen twee maanden na de training kenbaar worden gemaakt. Voor de het indienen van een klacht en de wijze van afhandeling van klachten wordt verwezen  naar de klachtenprocedure.

 

Overmacht

Als er omstandigheden zijn waar Social Force geen invloed op heeft (overmacht), dan kan dat tot gevolg hebben dat Social Force de verplichtingen naar de opdrachtgever niet of niet geheel kan voldoen.

 

Als deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, kan de overeenkomst worden ontbonden. Social Force kan de overeenkomst ook ontbinden. De verplichtingen die Social Force tot dan toe wel is nagekomen, worden alsnog gefactureerd en moeten worden voldaan.

 

Opleidingsinvestering

In het voorstel wordt de totale opleidingsinvestering vermeld voor het verzorgen van de opleiding voor één of meer cursistengroepen. De opleidingsinvestering kan tussentijds worden bijgesteld als wettelijke tarieven of het prijsindexcijfer cao-lonen van het CBS daartoe aanleiding geven.

Annuleringsregeling

Nadat het voorstel voor de lezing/training/opleiding schriftelijk door u akkoord is bevonden, is na annulering de helft van de opleidingsinvestering verschuldigd. Als tien weken (of korter) voor de start van de lezing/training/opleiding wordt geannuleerd, is de gehele opleidingsinvestering verschuldigd. Bij een annulering zal Social Force proberen de ingeroosterde trainer(s) in te roosteren voor andere opdrachtgevers. Als dat mogelijk is, worden er geen kosten in rekening gebracht en kan de opleiding kosteloos verplaatst worden.

 

Als in het voorstel/offerte nog geen data zijn vastgesteld dan geldt bovenstaande vanaf het moment dat data definitief zijn ingepland en dat door opdrachtgever schriftelijk per e-mail of whats app aan Social Force is bevestigd.

 

Alleen schriftelijke annuleringen of annuleringen per e-mail of whats app worden geaccepteerd. Een annulering is geldig nadat wij deze schriftelijk, per e-mail of whats app hebben bevestigd.

 

‍Betaling

Voor betaling van de verschuldigde opleidingsinvestering wordt een factuur toegestuurd. De betalingstermijn is 15 kalenderdagen.

 

Niet-tijdige betaling

Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van vier weken aan de betalingsverplichting voldoet, zal Social Force de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 125,00.

Intellectuele eigendom

Social Force besteedt veel zorg en aandacht aan het lesmateriaal en alle andere materialen die bij de opleidingen en trainingen worden gebruikt en verstrekt. Social Force houdt zich  alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Het verstrekte trainingsmateriaal mag niet aan derden worden verstrekt.

Geheimhouding

We gaan secuur om met alle vertrouwelijke informatie die we voor, tijdens en/of na een opleiding verkrijgen.