Beleidsontwikkeling, advies en training

Voor een effectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken. 
Variërend van armoede, schulden, wijkgericht werken tot sociale incasso.

Trainingen

Ook in deze periode na Corona wordt er een groot beroep gedaan op het vakmanschap van professionals in de schuldhulpverlening, re-integratie, wijkteams en de incasso. Social Force biedt off- en online trainingen die hen ondersteunen bij de grote opgave waar zij voor staan.

Lezingen

De adviseurs van Social Force verzorgen met regelmaat lezingen voor kleine en grote groepen. Zowel incompany als bij bekende congresbureaus zoals Kerckebosch, SDU en Zorg en Welzijn. In deze complexe periode geeft Social Force ook incompany webinars over bijvoorbeeld de effecten van (geld)stress op het gedrag van cliënten in het sociaal domein en klanten in de incasso.

Beleidsontwikkeling, advies en training

Voor een effectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken, ook in deze tijd van Corona.
Variërend van armoede, schulden, wijkgericht werken tot sociale incasso.

Onze klanten

Onder meer gemeenten, schuldhulpverlenende organisaties, vrijwilligersorganisaties, wijkteams, schuldeisers en gerechtsdeurwaarders. Wij ondersteunen hen met opleidingen en begeleiden hen bij de herinrichting van werkprocessen.

Voorbeelden

Voor een effectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken voorziet Social Force in diverse vormen van ondersteuning.
Zie hieronder een reeks voorbeelden.

Rekenkamer onderzoek
In hoeverre is de uitvoering van de re-integratie of het wijkgericht werken in lijn met de beleidsdoelstellingen? Welke baten worden gerealiseerd tegen welke kosten? In de afgelopen jaren voerde Social Force voor diverse rekenkamers onderzoek uit naar de invulling van maatschappelijke opgaven van gemeenten.
Stress-sensitieve dienstverlening
In de afgelopen paar leerde de wetenschap ons dat aanhoudende (geld)stress een wissel trekt op ons functioneren. De dynamiek van armoede, schulden, vechtscheidingen en andere sociale problematiek kan er onder meer aan bijdragen dat mensen meer bij de dag gaan leven, vaker afspraken vergeten en gevraagde stukken niet aanleveren. Social Force ondersteunt diverse gemeenten, schuldhulpverlenende organisaties en wijkteams bij verwerken van de actuele wetenschappelijke inzichten in de dienstverlening.
Opstellen beleidsplannen
De opgave, de aanleiding, de beoogde uitkomst en de context. Een sprekend beleidsstuk verbindt (politieke) ambities met de uitvoering. Zeker als er in die verbinding gebruik wordt gemaakt van (wetenschappelijke) inzichten over zowel de opgave als de beste manier om de beoogde uitkomst te realiseren.

Een helder beleidsplan geeft richting aan een effectieve uitvoering. Met een vlotte pen en inhoudelijke kennis voorziet Social Force gemeenten en andere partijen met regelmaat van beleidsstukken.
Borging gesprekstechnieken
Bij diverse gemeenten bieden we borging van een training gesprekstechnieken. De medewerkers nemen gesprekken met klanten op. In een op intervisie gerichte bijeenkomst luisteren we de gesprekken terug aan de hand van een door ons ontworpen gespreksprotocol. Het resultaat is dat medewerkers ontdekken waar zij aan kunnen werken om hun gesprekken te verbeteren.
Inhoudelijke begeleiding bij aanbesteding
Het aanbesteden van diensten zoals schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, wijkgericht werken en gerechtsdeurwaardersdiensten vraagt niet alleen kennis over aanbesteden maar ook over hetgeen wordt ingekocht. Social Force biedt inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van beschrijvingen in het kader van aanbestedingen.
Vorige slide
Volgende slide

Accreditatie PE punten

In steeds meer vakgebieden wordt er van professionals gevraagd om de vakkennis bij te houden op basis van PE-punten. Social Force kan deelnemers van verschillende trainingen na deelname voorzien van certificaten die zij kunnen indienen voor PE punten. Dit kan onder meer voor jeugdhulpverleners (SKJ), registerplein, KIWA voor schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders (KBvG). Op aanvraag kunnen mogelijk ook andere PE punten worden toegekend.

Opzet trainingen

Voor alle trainingen geldt dat deze zijn geworteld in de wetenschap. Onder meer de sociaal-psychologie, gedragseconomie en de hersenwetenschappen hebben ons de afgelopen jaren veel geleerd over een effectieve begeleiding van mensen die worstelen met financiële problemen, werkloosheid, opvoedvraagstukken en andere taaie opgaven. Door actuele wetenschappelijke inzichten te vertalen in praktische trainingen, worden professionals uitgedaagd om een stevige methodische basis onder hun werk te leggen. Voor alle trainingen geldt dat die door de deelnemers worden gewaardeerd met cijfers boven de 8.